Telefon
733 344 492
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Podmínky členství

Kdo může být členem

Členem Asociace se mohou stát právnické osoby se sídlem v České republice, které jsou činné v následujících oblastech

Výroba, plnění, distribuce a nebo aplikace technických plynů

Konstrukce a výroba přepravních kontejnerů, tlakových lahví a nádob, zásobníků a odpařovačů ve spojení s užíváním technických plynů,

Konstrukce a výroba tlakových zařízení, armatur pro používání technických plynů

Prodej, revize a servis zařízení uvedených v předchozích bodech

Projekce a výstavba zařízení pro výrobu, dělení, stlačování, zkapalňování, lisování technických plynů a nebo jejich distribuce, včetně plynových rozvodů a mobilních zásobníků, trajlerů a cisteren

Poskytování dalších služeb spojených s technickým plyny, jako např. doprava technických plynů, školení o manipulaci s technickými plyny apod

Kategorie členství

Každý člen je povinen sdělit vedení Asociace při vzniku členství a na začátku každého roku, do které kategorie náleží.

Pro členství existuje 5 členských kategorií

Kategorie 1

Roční obrat nad

3 000 mil. Kč
Kategorie 2

Roční obrat

500 až 3 000 mil. Kč
Kategorie 3

Roční obrat do

500 mil. Kč
Kategorie 4

Roční obrat

není aplikován
Kategorie 5

Roční obrat

není aplikován

Jak získat členství

Žádosti o přijetí je nutno adresovat písemně představenstvu Asociace, které je předloží členské schůzi ke schválení

Práva členů

Všichni členové mají stejná práva s výjimkou odlišného hlasovacího práva podle kategorie členství

Všichni členové jsou oprávněni účastnit se všech výhod a používat všech možností (prostředků) zajišťovaných Asociací

Každý člen může předložit své návrhy členské schůzi

Ukončení členství

Členství zaniká vystoupením člena. Vystoupení může být provedeno jen na konci obchodního roku a při dodržení minimálně šestiměsíční lhůty dopisem adresovaným představenstvu Asociace.

Členství zaniká vyhlášením konkurzu na majetek člena.

Členství zaniká vyloučením.

Člen může být vyloučen pokud:

Se provinil nějakým činem, který je v rozporu se zájmy Asociace a může ohrožovat účely Asociace nebo poškozovat její jméno

Předpoklady pro přijetí člena již neexistují

Neplní ani po dvojí písemné výzvě své povinnosti vůči Asociaci, zvláště pak placení příspěvků

Člen je vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze.