Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Organizační struktura

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace a ve své působnosti:

 • schvaluje změny a doplnění Stanov;
 • volí a odvolává kontrolory;
 • schvaluje zprávu o činnosti Asociace za uplynulé období;
 • schvaluje zprávu kontrolorů o její činnosti, zprávu o stavu hospodaření Asociace za uplynulé období;
 • schvaluje zprávu o řádné, popř. mimořádné nebo konsolidované účetní závěrce, stanoví-li její vyhotovení právní předpis či Stanovy;
 • schvaluje program činnosti Asociace a jeho rozpočet;
 • rozhoduje o stížnostech na činnost představenstva;
 • rozhoduje o vyloučení člena Asociace na návrh představenstva;
 • rozhoduje o zrušení Asociace;
 • rozhoduje o dalších otázkách, které si členská schůze k rozhodnutí vyhradí. 
 • roční finanční účetní výkazy,
 • změny ve Stanovách Asociace,
 • volba kontrolorů,
 • uvolnění představenstva a tajemníka,
 • dobrovolné rozpuštění Asociace.

Členská schůze

Představenstvo

Představenstvo

Představenstvo řídí Asociaci a zajišťuje informace ve všech záležitostech spojených s předměty činnosti Asociace.

Představenstvo provádí usnesení členské schůze. Podává jí všechny návrhy, které jsou vhodné k podpoře úkolů a smyslu Asociace.

Představenstvo se skládá ze:

 • dvou zástupců člena první kategorie;
 • jednoho zástupce každého člena druhé kategorie;
 • dvou volených zástupců ze členů třetí a čtvrté kategorie.

Ředitel

Ředitel je individuálním orgánem Asociace, kterého volí a odvolává představenstvo a do jehož působnosti patří:

 • zabezpečování organizačně technické a administrativní práce související s prací členské schůze, představenstva a pracovních skupin;
 • přijímání závazků jménem Asociace na základě písemného pověření představenstva;
 • koordinace činnosti pracovních skupin;
 • podávání návrhů představenstvu na zřízení, sloučení či změnu působnosti pracovních skupin včetně návrhů na složení a vedoucí;
 • předkládání návrhů na rozhodnutí představenstva související s účelem Asociace, informace o práci pracovních skupin a předkládání dalších materiálů potřebné pro práci představenstva;
 • informování představenstva o průběžných výsledcích hospodaření Asociace;
 • provádění rozhodnutí a pokynů představenstva;
 • spravování majetku Asociace.

Ředitel

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny zpracovávají všechny dostupné poznatky o problematice svěřené oblasti působnosti a zpracovávají návrhy pro jednání představenstva směřující k rozšíření či zvýšení účinnosti působnosti Asociace v dané odborné působnosti pracovní skupiny.

Pracovní skupiny jsou sestavovány ze zástupců jednotlivých členů Asociace, dále z odborníků pracujících v příslušných oborech, popřípadě v mezinárodních pracovních skupinách. Externí znalci mohou být jmenováni jako členové pracovních skupin po schválení představenstvem.