Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

O asociaci

Specializovaný spolek

Spolek společností, které vyrábějí, plní a distribuují technické plyny a firmy, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci. Spolek je zároveň členem European Industrial Gases Assotiation (EIGA).

Bezpečnostní události

Informovanost a bezpečnost práce je v rámci asociace podporována a rozvíjena skrze výměnu informací a rozbory bezpečnostních událostí mezi členy asociace.

Ochrana životního prostředí

Jedním z cílů sdružení je ochrana životního prostředí a to zejména pří výrobě, úpravě, skladování, přepravě, používání a zneškodňování technických plynů.

Podpora vzdělávání

Technické vzdělání a bezpečnost je v této oblasti velmi důležité, a proto jedním z pilířů činnosti asociace je aktivní podpora bezpečnostně technického vzdělávání.

Co je ČATP?

Společnosti, které v České republice vyrábějí a/nebo plní a distribuují technické plyny a společnosti, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci, založily Českou asociaci technických plynů (ČATP), která má formu zájmového sdružení právnických osob a je členem European Industrial Gases Assotiation (EIGA).

Náplní činnosti asociace:

  • podpora bezpečnosti a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, distribuci, přepravě, používání a zneškodňování technických plynů;
  • formulace a hájení společných zájmů všech členů ve věcech legislativních, technických a ekonomických;
  • zabezpečování koordinaci činností a služeb podle potřewb a zájmu svých členů, zejména informačního, poradenského a vzdělávacího charakteru;
  • poradenství členů;
  • podpora bezpečnostně technického vzdělávání;
  • výměna informací o příslušných bezpečnostních událostech a jejich rozbor;
  • výměna informací o bezpečnostně relevantních výsledcích a jejich rozbor;
  • vypracovávání norem, směrnic a doporučení a zajišťovat chod webových stránek Asociace

Jednotlivé úkoly jsou plněny pracovními skupinami. Ty jsou složeny ze zástupců jednotlivých členů ČATP. Jsou jimi odborníci pracující v příslušných oborech, popřípadě v mezinárodních pracovních skupinách. Externí znalci mohou být jmenováni jako členové pracovních komisí po schválení představenstvem ČATP.
Asociace může publikovat všechna rozhodnutí učiněná pracovními skupinami jako oficiální nebo interní doklady.

Co jsou technické plyny?
K technickým plynům patří v první řadě plyny získané destilací kapalného vzduchu – kyslík, dusík, argon – dále plyny získávané chemickými procesy – acetylen, vodík, oxid uhličitý. Patří sem i směsi technických plynů, plyny pro potravinářství, medicinální plyny, vzácné plyny a tzv. speciální plyny.

Své využití nacházejí technické plyny téměř ve všech oblastech lidské činnosti a lidského podnikání.

Zkráceně lze říci:
„TECHNICKÉ PLYNY HÝBOU SVĚTEM“

Podpora bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Jednou ze stěžejních činností asociace je podpora bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, přepravě, používání a zneškodňování technických plynů

Tvorba norem, směrnic a doporučení

Další nezbytnou činností asociace je spolupráce v komisích, které připravují zákony, předpisy, normy a další směrnice ve sféře bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Poradenství

Asociace je činná taktéž v oblasti poradenství v otázkách bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Co jsou technické plyny?

K technickým plynům patří v první řadě plyny získané destilací kapalného vzduchu – kyslík, dusík, argon – dále plyny získávané chemickými procesy – acetylen, vodík, oxid uhličitý. Do oblasti technických plynů se dále zahrnují jejich směsi, vzácne a zvláště čisté plyny. Samostatnou skupinu tvoří plyny medicinální (např. kyslík, dusík, oxid uhličitý, oxid dusný a některé směsi.

Své využití nacházejí technické plyny ve všech oblastech hospodářství – o výroby kovů přes jejich zpracování, chemický průmysl, potravinářskou techniku až po stavební průmysl, ale také v oblastech lékařství, výzkumu a vývoje. Nepostradatelné jsou rovněž pro ochranu životního prostředí.

Kyslík urychluje oxidační procesy a zvyšuje tím kapacitu, např. při biologickém čištění odpadní vody, ale také ve vysoké peci a při řezání kovů. Snižuje současně množství emisí oxidu dusíku do ovzduší, jestliže je používán místo vzduchu v různých chemických procesech. Inertní plyny jako dusík, nebo argon chrání před nežádoucími reakcemi jak při chemických procesech, tak při balení potravin a sváření v ochranné atmosféře. Chlad zkapalněných plynů zpevňuje základy staveb, umožňuje mletí termoplastů a supravodivost. Kalibrační plyny s přesně definovaným podílem jednoho či více plynů se používají pro měřící techniku jako referenční materiály, např. při emisí a imisí, v lékařství apod. Od ruční práce přes průmyslovou výrobu až po využití v High-Tech oborech jsou technické plyny stále důležitým faktorem ekologického a ekonomického pracovního procesu.

Technické plyny řeší rozmanité úkoly

Máte zájem stát se členem asociace? Pojďte se podívat nejdříve na podmínky