Telefon
731 191 109, 731 608 860
Email
catp@catp.cz
Adresa
U Technoplynu 1324, Praha
PRO REGISTROVANÉ

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vážení zákazníci,

tento dopis dostáváte, jelikož ochranu osobních údajů v Zájmovém sdružení právnických osob – České asociaci technických plynů (ČATP) bereme vážně. V souvislosti s novým celoevropským nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou „GDPR“, si Vás dovolujeme informovat jak a proč sdružení ČATP, DIČ: CZ600919200, se sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 – Kyje, kontaktní email: catp@catp.cz  zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob, tedy i našich zákazníků, a zároveň Vás ujistit, že budete mít i nadále ve vztahu k fyzickým osobám přehled o pravidlech týkajících se zpracování jejich osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracovávání údajů?

V souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů a GDPR zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, a to na základě (i) smlouvy, kterou jsme mezi sebou uzavřeli nebo se teprve chystáme uzavřít; (ii) právního předpisu, který nám takové zpracování přímo nařizuje nebo umožňuje; (iii) souhlasu, pokud jste nám jej pro daný účel udělili; případně (iv) oprávněného zájmu provozovat naše podnikání a rozvíjet naše služby.

Jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme?

Jedná se zejména o Vaše jméno, příjmení, pozici, společnost, IČO/DIČ, číslo bankovního účtu, adresu či sídlo, adresu pro zasílání objednaného zboží, kontaktní telefonní číslo a email, informace o historii Vašich nákupů.

Za jakými účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění uzavřené smlouvy a dodání objednaných produktů či služeb. Dále mohou být osobní údaje použity za účelem vylepšení našich produktů a služeb, poskytování informací o nás a škále našich produktů a služeb. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje plnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona nebo výkon a ochrana našich práv a nároků.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci shora vymezených účelů zpracování, a to entitám, se kterými máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů nebo orgánu veřejné moci. Těmi mohou být zejména přepravní společnosti, prodejní místa, externí účetní, auditoři nebo advokáti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou předávány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k danému účelu zpracování. Při předávání osobních údajů používáme smluvní ustanovení a zavádíme bezpečnostní mechanizmy, abychom veškerá data chránili a zároveň jednali v souladu s našimi standardy v oblasti ochrany osobních údajů, důvěrnosti informací a bezpečnosti.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění všech povinností plynoucích ze smlouvy a ochranu našich práv, a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správce povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. Většinu osobních údajů budeme uchovávat po dobu trvání smlouvy a také po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění z daňových a účetních důvodů. V dalších případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo vyžadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete Váš souhlas kdykoliv odvolat. Zároveň můžete vznést námitku proti zpracování a využít dalších práv dle GDPR. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle naší společnosti, písemně prostřednictvím pošty nebo emailem.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na nás jako na jejich správce nebo máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pro detailnější informace se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

 

S pozdravem

 

_________________

Předseda představenstva